Dịch vụ duy tu, sửa chữa


1. Sửa chữa thiết bị - Nhà máy thức ăn gia súc CP Hòa Bình:
2. Sửa chữa thiết bị thùng kết tinh - Nhà máy Miwon ViệtTrì: 3. Sửa chữa thiết bị khớp nốimềm – Nhà máy Xi măng Quang Sơn:
Lĩnh vực khác