Lắp máy, thiết bị, đường ống công nghiệp

1. Tổ hợp hệ thống Tank chứa và lắp đặt hệ thống bơm cấp nước - Nhà máy xử lý nước sạch Formosa Hà Tĩnh

(Installing the water tank and the water supply pumping system - Formosa Ha Tinh water treatment plant Construction)

2. Lắp đặt máy dệt - Nhà máy Dệt nhuộm Hưng Yên (knitting machine installation)

3. Lắp đặt thiết bị tại Nhà máy luyện đồng Sin Quyền:

4. Lắp đặt máy móc thiết bị - Nhà máy Xà phòng Hà Nội



5. Lắp đặt hệ thống đường ống - Nhà máy xử lý nước sạch Formosa Hà Tĩnh




6. Lắp đặt máy móc thiết bị tại Nhà máy Unilever:






Lĩnh vực khác