/ImgUpload/industrial-manufacturing2.jpg
Chế tạo thiết bị phi TC, đường ống phối thao


1. Chế tạo thiết bị lọc bụi tay áo Nhà máy Miwon Việt Trì
Lĩnh vực khác